ปรัชญา (Philosophy)

"สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

   โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งอนาคต มุ่งเตรียมนักเรียนให้เป็นผู้นำในสังคม มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่เรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

ข่าวสารและกิจกรรม


รับสมัครนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร