วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงาน "Open House" เปิดโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมเป็นวันแรก โดยมีท่านพระครูพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง
มีท่านผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, รองศาสตราจารย์สุขุมาล  เกษมสุข ผู้อำนวยการบริหาร
การสอนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี คุณเอิร์น จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
เด็กชายดวงดิช ชัยรุ่งเรือง ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ร่วมรับพร พร้อมคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน
ทำพิธีเปิดงาน