เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์อายุผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
   1. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล : นักเรียนต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
   2. ระดับชั้น อนุบาล 1: เกิดตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ถึง 15 พฤษภาคม 2558
   3. ระดับชั้น อนุบาล 2: จบการเรียนระดับอนุบาล 1 มาแล้วหรือ เกิดตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ถึง 14 พฤษภาคม 2557
   4. ระดับชั้น อนุบาล 3: จบการเรียนระดับอนุบาล 2 มาแล้วหรือ เกิดตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ถึง 14 พฤษภาคม 2556

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน


เครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ชุดนักเรียน

ระดับอนุบาล

ชุดนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

ชุดนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ชุดนักเรียน

ระดับอนุบาลระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ดาวน์โหลดใบสมัคร