วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมด้านฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 ฐาน คือ ฐานการฟัง ฐานการพูด
ฐานการอ่าน และฐานการเขียน การเล่นเกมส์สันทนาการต่างๆ การร้องเพลง การเต้น กิจกรรมการประกวดการแต่งกายชุดผีรีไซเคิล และกิจกรรม
ตามหาสมบัติตามฐานที่ Teacher มอบให้ เด็กๆมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเข้าค่ายภาษาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นอย่างมาก