วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม "BTD Kindergarten English Camp @ Bangkokthonburi Demonstration School"  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เด็กๆ ชื่นชอบ มีกิจกรรมฝึกทักษะโดยการเล่นเกมต่างๆ เช่น My Pets,  In the Farm,  At the Zoo  และ Under the Se กิจกรรมแต่ละกิจกรรมช่วยฝึกการทำงานร่วมกันและความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ แฝงด้วยความรัก และความผูกพันของนักเรียนทุกคน