หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้ประสบการณ์และทักษะชีวิต เป็นผู้รอบรู้ มีปัญญาและคุณธรรม มีความสุขและประสบความสำเร็จ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา คือในระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ดังนี้

1. เพิ่มการเรียนภาษาสำคัญของโลกสองภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เสริมประสบการณ์และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับชั้น ที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของผู้เรียนเพื่อการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถประยุกต์เนื้อหาสาระ การเรียนรู้เข้ากับทักษะต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องเรียน แบบปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Interactive Classroom) ในทุกระดับชั้น ห้องเสริมจินตนาการอาชีพ (Kids Careers) ในระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 และห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Museum) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้ยึดหลักการ “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมความรู้นอกชั้นเรียน ได้ฝึกทักษะการทำงาน การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าทดลองและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะได้ฝึกเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ทั้งยังได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มอายุ

25 ปี

นักเรียน/ห้อง

2-18 คน

เวลาเรียน

08.20-17.00

ข่าวสารและกิจกรรม


รับสมัครนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร