วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม BTD Mini Open House ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม BTU Unify 2017 ได้เปิดห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ห้องเรียนปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Classroom), ห้องเสริมจินตนาการอาชีพ (Kids Careers), พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Museum) ห้องศิลปะ และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจไดเข้าชม