คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง

รองผู้จัดการ

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี


-

-

-

รศ.สุขุมาล เกษมสุข

ผู้อำนวยการบริหารการสอน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี


นางสาวณฤดี เพชรจันทมาศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

-

-

-

นางพรรณี กมลเลิศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

นางรสสรัญฉัตร คงกิติมานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

-

-

-

นางอมรา จิตต์กุศล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี


ข่าวสารและกิจกรรม


รับสมัครนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร