โครงการสอนระยะยาวและกลวิธีการเขียนแผนการสอนอย่างง่าย โดย ผศ.อัมพร อังศรพวง


วันที่ 26 ตค 2561 ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก โรงเรียนสาธิตจุฬา ผศ. อัมพร อังศรีพวง มาเป็นวิทยากร อบรมเรื่องการจัดการโครงการสอนระยะยาวและกลวิธีการเขียนแผนการสอนอย่างง่ายให้กับคุณครูของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี