วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการปลูกฝังศีลธรรมสำหรับนักเรียน โดยอาราธนานิมนต์พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ จากวัดญาณเวศกวัน เพื่อเทศนาธรรม ในหัวข้อ ความกตัญญู เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้จากหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย