โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “ เปลี่ยนความฝันสู่ความสำเร็จ ตอน เราจะเป็นนักบิน “ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิทยากรพิเศษ คุณสืบ จุลกรังคะ copilot ของบริษัท Air Asia
ในวันศุกร์ที่18 พฤษภาคม 2561 เวลา10.30-12.00 ณ Interactive Learning Museum โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี