"ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 999 ดอก"

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี,
รศ.สุขุมาล  เกษมสุข ผู้อำนวยการบริหารการสอนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, อาจารย์อมรา  จิตต์กุศล รองผู้อำนวย
การโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป, อาจารย์พรรณี  กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน,อาจารย์รสสรัญฉัตร  
คงกิติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล, อาจารย์ณฤดี  เพชรจันทมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 999 ดอก ให้กับตัวแทน
รับมอบ คุณหทัยรัตน เสริมสกุลวัฒน์ จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯดินแดง เพื่อส่งมอบให้สำนักพระราชวัง
เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี