"โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แห่เทียนเข้าพรรษา ถวายวัดปุรณาวาส”
      โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมใจกันไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดปุรณาวาส

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดย ท่าน ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,
คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบรี , อาจารย์อมรา จิตต์กุศล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป , อาจารย์รสสรัญฉัตร คงกิติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
      และในโอกาสนี้ ทางผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ทางผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 29,400 บาท และท่านอธิการบดี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ร่วมทำบุญอีก 50,000 บาท
รวมยอดเงินทำบุญร่วมกันในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
และร่วมกันถวายเทียนจำนวน 3 ต้น ไว้ให้แก่วัดปุรณาวาส เพื่อใช้ในการประกอบพิธีสงฆ์ตลอดพรรษานี้
จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้กับทุกท่าน และขอให้บุญกุศลนี้จงส่งผลแก่ทุกท่านให้มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปด้วยเทอญ