วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ