วันนี้เวลา 08.00 น. (15 มิ.ย. 60) โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูณ อาคาร BTD Hall
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และพิธีเจิมหนังสือ ภายในงานตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นได้นำพานดอกไม้มาไหว้ครู  นำโดย ผศ.สุขุมาล เกษมสุข
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และคณะครู รวมถึงมีการประกวดพานไหว้ครูและกลอนบูชาครูอีกด้วย