โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานประชุมผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน ในการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี,ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี,
คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, และ รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ
บริหารการสอนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

         วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน
ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องไปในแนวทางเดียวกัน ภายในงานยังมีการบรรยาย เรื่องสุขภาพปากและฟันน้ำนม
ของเด็กเล็ก โดย ทพญ. สารชา เชื้อสำราญ ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

          โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ปี) ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึงอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

          นอกจากมีการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านวิชาการ ในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตฯ ครอบคลุมครบทุกด้านแล้ว
โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อตอบรับการสื่อสาร
และธุรกิจของโลกปัจจุบัน หากเริ่มเรียนกับโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบรีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน