วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
อาจารย์พรรณี  กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  
เรียนรู้กิจกรรมวิถีไทย ไทย อาทิ การวาดร่ม การทอผ้า มวยไทย การทำลูกประคบ การจักสาน และชมการแสดงวิถีชีวิตไทย ซึ่งได้รับความรู้
ด้านวัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทย การที่น้องๆ ได้ไปเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้ทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้