วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย อาจารย์อมรา  จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป,
อาจารย์ณฤดี  เพชรจันทมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา "แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ " คุณค่าแห่งยุคสมัย  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถึงการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์ตรงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน