นักเรียนระดับประถมและมัธยมทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน


       คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย อาจารย์อมรา  จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาจารย์รสสรัญฉัตร คงกิติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล และอาจารย์ในระดับชั้นประถมและมัธยม ได้นำนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปทัศนศึกษาที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมือง 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นที่ที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ในพระราชวังบางปะอินมีพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวโรภาษพิมาน หอวิฑูรทัศนา อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ซึ่งมีความงดงามมากและนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานมากมายในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้