วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 นักเรียนที่ลงเรียนในภาคฤดูร้อน ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศสตร์
เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง )  เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ อาทิเช่น เทคโนโลยี อวกาศ ไดโนเสาร์ 
ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ภายในท้องฟ้าจำลองจะจัดแสดง
การฉายภาพส่องดูดาวในเรื่องของจักรวาล และนอกโลก