วันที่ 18 พ.ย.60 นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน-งบประมาณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับ
ประทานโล่ที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในงานนิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรัก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า