วันพฤหัสบดีที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
ณ อาคาร BTD HALL โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ซึ่งตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน
มากราบครู เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที นอกจากนั้นท่านประธานได้มอบรางวัลแก่ตัวแทน
ชั้นเรียนที่ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
จากนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียน