วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (Day Camp) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้
ลูกเสือ – เนตรนารีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข
ผู้อำนวยการบริหารการสอน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรมในช่วงเช้าลูกเสือ – เนตรนารีเข้าฐานความรู้
ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานปฐมพยาบาล ฐานเงื่อน และฐานเข็มทิศ
     จากนั้นได้ช่วยกันประกอบอาหาร แล้วนำมารับประทานตอนช่วงกลางวันช่วงบ่ายมีการเดินทางไกลในบริเวณโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร
และเข้าฐานผจญภัย 4 ฐาน  ได้แก่ ฐานทรงตัว ฐานปิดตาตามผู้นำ ฐานลอดรั้วลวดหนาม และฐานรองเท้าสามัคคี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับเกียรติบัตรเพื่อรับรองการผ่านกิจกรรมในครั้งนี้