วันอังคารที่ 5  มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
สภาวะโลกร้อน อากาศเป็นพิษ แม่นำ้เน่าเสีย รวมถึงปลูกฝัง
ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน
มีการให้ความรู้หน้าเสาธงตอนเช้าและปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้