วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ซึ่งในช่วงเช้ามีกิจกรรมหลังจากการเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันสิ่งแวดล้อมโลกจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนโดยการเก็บขยะ
บริเวณรอบอาคารเรียนและในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้และการจัดสวนถาด ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เด็กๆ สามารถมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี