วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนุบุรี, คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี,
รองศาสตราจารย์สุขุมาล  เษมสุข ผู้อำนวยการบริหารการสอน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์ 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมในวันสงกรานต์ ได้มีการสรงน้ำพระและสรงน้ำผู้ใหญ่
มีการละเล่นไทยจากนักเรียน เช่น ม้าก้านกล้วย  งูกินหาง และมอญซ่อนผ้า อีกทั้งยังมีการรำวงเปลี่ยนคู่จากคณะครู
และปิดท้ายด้วยการเล่นน้ำร่วมกันระหว่างคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน