"โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์"  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
กำลังจะเวียนมาถึงโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลดังกล่าว รวมถึงต้องการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่คู่วัฒนธรรมไทย อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดให้วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ซึ่งถือเป็น
เทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนคนไทยที่จะไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระขอพรเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี
ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้บุตรหลานน้องๆ นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ
และผู้มีพระคุณ บิดามารดา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง