วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
เป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของประชาชนชาวไทย เป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้้าที่อำนวยประโยชน์ ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่นำ้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน
อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในงาน
มีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงเป็นสามภาษา คือ ภาษาไทย โดย เด็กชายชยุต  ตั้งในคุณธรรม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ภาษาอังกฤษ โดยเด็กหญิงณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และภาษาจีน โดย เด็กหญิงพนิตนันท์ ตวงสิทธิสมบัติ 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดกระทง การประดวกหนูน้อย-หนุ่มน้อยนพมาศสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย