เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันปฐมนิเทศนักเรียนและมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

02 408 1919

Cultivating Man

withWisdomandMorality

พัฒนาให้มีรอบรู้ มีปัญญาและคุณธรรม